جهت ثبت انواع قراردادها مراحل زیر را انجام دهید :

۱) گزینه انواع قراردادها را  کلیک کنید تا فرمی مانند زیر نمایش داده شود.

۲) گزینه افزودن را  کلیک کنید تا فرم زیر نمایش داده شود.

۳) کد، عنوان، وضعیت و شعبه مربوطه را انتخاب و وارد نمایید.
۴) در صورتی که میخواهید اطلاعات ثبت شده فعال و قابل استفاده باشد حتما گزینه وضعیت را  انتخاب کرده و در حالت فعال قرار دهید. در صورتی که گزینه وضعیت انتخاب نشود، اطلاعات انواع قراردادهای ثبت شده در سایر قسمت‌ها قابل استفاده نخواهد بود.
۵) در قسمت شعبه مربوطه، آیتم مورد نظر را انتخاب کنید.

۶) گزینه ذخیره را  کلیک کنید.

 

جهت ویرایش انواع قراردادها مراحل زیر را انجام دهید :

۱) گزینه انواع قراردادها را  کلیک کنید تا فرمی مانند زیر نمایش داده شود.

۲) برای ویرایش انواع قرارداها، ابتدا روی آن کلیک کرده و سپس روی گزینه ویرایش  کلیک نمایید تا فرم زیر نمایش داده شود.

۳) اطلاعات مورد نظر را تغییر داده و گزینه ذخیره را  کلیک نمایید.

جهت حذف انواع قراردادها مراحل زیر را انجام دهید :

۱) ابتدا آیتم مورد نظر را از انواع قراردادهای ثبت شده انتخاب کنید.

۲) گزینه حذف را  کلیک کنید تا پیغام اطمینان از حذف اطلاعات مانند تصویر زیر نمایش داده شود. چنان‌چه روی گزینه بلی کلیک نمایید، اطلاعات مورد نظر حذف خواهد شد.

۳) قراردادهای سیستمی به هیچ وجه قابل حذف نیستند و در صورت حذف پیغام زیر نمایش داده خواهد شد.

نوسازی اطلاعات :

با توجه به اینکه نرم افزار مدیریت کلینیک سیب به صورت تحت شبکه قابل استفاده می باشد و چندین کاربر به صورت همزمان می توانند اطلاعات را تغییر دهند. جهت مشاهده آخرین تغییرات اطلاعات موجود در فرم ها از گزینه نوسازی استفاده می شود.
۱) برای نوسازی اطلاعات، گزینه نوسازی را  کلیک نمایید.

راهنمای خروج :

جهت خروج از فرم لیست انواع قرارداد، گزینه خروج را  کلیک کنید.