برای ثبت تخفیف در سرویس ها از این بخش استفاده می شود.

جهت ثبت تخفیف مراحل زیر را انجام دهید :

۱) گزینه تخفیف های ثبت شده را  کلیک کنید تا فرمی مانند زیر نمایش داده شود.

۲) گزینه افزودن را  کلیک کنید تا فرم زیر نمایش داده شود.

۳) از لیست مراجعین، مراجعه کننده را انتخاب کرده و به لیست مراجعین انتخاب شده اضافه کنید
۴) در قسمت شعبه مربوطه، آیتم مورد نظر را انتخاب نمایید.
۵) گزینه مرحله بعد را  کلیک نمایید تا فرمی مانند زیر نمایش داده شود.

۶) تعرفه های مورد نظر را انتخاب کرده و گزینه مرحله بعد را  کلیک کنید.

۱) در صورت انتخاب گزینه ذخیره  اطلاعات مربوطه ذخیره شده و فرم تخفیف های ثبت شده بسته نخواهد شد.

۲) در صورت انتخاب گزینه ذخیره و بستن  اطلاعات مربوطه ذخیره شده و فرم تخفیف های ثبت شده بسته خواهد شد.

نوسازی اطلاعات :

با توجه به اینکه نرم افزار مدیریت کلینیک سیب به صورت تحت شبکه قابل استفاده می باشد و چندین کاربر به صورت همزمان می توانند اطلاعات را تغییر دهند. جهت مشاهده آخرین تغییرات اطلاعات موجود در فرم ها از گزینه نوسازی استفاده می شود.
۱) برای نوسازی اطلاعات، گزینه نوسازی را  کلیک نمایید.

راهنمای خروج :

جهت خروج از فرم تخفیف های ثبت شده، گزینه خروج را  کلیک کنید.