در این بخش پزشکانی که مایل به دادن تخفیف هستند مشخص می شود.

جهت ثبت تخفیف مراحل زیر را انجام دهید :

۱) گزینه تخفیف پزشک را  کلیک کنید تا فرمی مانند زیر نمایش داده شود.

۲) گزینه افزودن را  کلیک کنید تا فرم زیر نمایش داده شود.

۳) مراجعین مورد نظر را از لیست مراجعین انتخاب و به لیست مراجعین انتخاب شده اضافه کنید.

۴) سپس بر روی گزینه مرحله بعد  کلیک کنید.

۵) تعرفه و پزشک مورد نظر را انتخاب کنید.
۶) سرویس های مورد نظر را انتخاب کرده و گزینه مرحله بعد را  کلیک کنید.

۷) درصد و مبلغ تخفیف را وارد کنید.

۸) در صورت انتخاب گزینه ذخیره  اطلاعات مربوطه ذخیره شده و فرم تخفیف پزشک بسته نخواهد شد.

۹) در صورت انتخاب گزینه ذخیره و بستن  اطلاعات مربوطه ذخیره شده و فرم تخفیف پزشک بسته خواهد شد.

جهت ویرایش تخفیف پزشک مراحل زیر را انجام دهید :

۱) گزینه تخفیف پزشک را  کلیک کنید تا فرمی مانند زیر نمایش داده شود.

۲) برای ویرایش نوع موسسه، ابتدا روی آن کلیک کرده و سپس روی گزینه ویرایش  کلیک نمایید تا فرم زیر نمایش داده شود.

۳) بر روی گزینه مرحله قبل  کلیک کنید و اطلاعات مورد نظر را ویرایش کنید.

۴) در صورت انتخاب گزینه ذخیره  اطلاعات مربوطه ذخیره شده و فرم تخفیف پزشک بسته نخواهد شد.

۵) در صورت انتخاب گزینه ذخیره و بستن  اطلاعات مربوطه ذخیره شده و فرم تخفیف پزشک بسته خواهد شد.

۶) برای حذف سطر جاری، آیتم مورد نظر را انتخاب کرده و گزینه حذف ردیف جاری  را انتخاب کنید.

جهت حذف تخفیف پزشک مراحل زیر را انجام دهید

۱) ابتدا آیتم مورد نظر را از لیست تخفیف های ثبت شده انتخاب کنید.


۱) گزینه حذف را  کلیک کنید تا پیغام اطمینان از حذف اطلاعات مانند تصویر زیر نمایش داده شود. چنان‌چه روی گزینه بلی کلیک نمایید، اطلاعات مورد نظر حذف خواهد شد.

نوسازی اطلاعات :

با توجه به اینکه نرم افزار مدیریت کلینیک سیب به صورت تحت شبکه قابل استفاده می باشد و چندین کاربر به صورت همزمان می توانند اطلاعات را تغییر دهند. جهت مشاهده آخرین تغییرات اطلاعات موجود در فرم ها از گزینه نوسازی استفاده می شود.
۱) برای نوسازی اطلاعات، گزینه نوسازی را  کلیک نمایید.

راهنمای خروج :

جهت خروج از فرم تخفیف سرویس های پزشکان، گزینه خروج را  کلیک کنید.