در این فرم لیست تعرفه هایی که از طرف سازمان ها به سرویس ها ارائه می شود قابل مشاهده و مدیریت می باشند.

جهت ثبت تعرفه مراحل زیر را انجام دهید :

۱) گزینه تعرفه ها را  کلیک کنید تا فرمی مانند زیر نمایش داده شود.

۲) گزینه افزودن را  کلیک کنید تا فرمی مانند زیر نمایش داده شود.

۳) به دو صورت امکان ثبت نعرفه وجود دارد :
۴) تعرفه گروهی : قیمت وارد شده برای تمامی سرویس هایی که در زیر مجموعه آن گروه می باشد اعمال میشود.
۵) برای ثبت تعرفه گروهی گروه سرویس، بیمه، کد ISO، عنوان تعرفه و هزینه را وارد نمایید.
۶) تعرفه تکی : قیمت وارد شده تنها برای سرویس انتخاب شده اعمال می شود.
۷) برای ثبت تعرفه تکی سرویس مورد نظر، بیمه، عنوان تعرفه، کد ISO و هزینه راوارد نمایید.
۸) کد ISO : از طرف سازمان های بیمه در اختیار کلینیک قرار داده می شود.
۹) هزینه : از طرف سازمان های بیمه در اختیار کلینیک قرار داده می شود.
۱۰) در قسمت شعبه مربوطه، آیتم مورد نظر را انتخاب کنید.
۱۱) در صورت انتخاب گزینه ذخیره  اطلاعات مربوطه ذخیره شده و فرم تعرفه سرویس ها بسته نخواهد شد.

۱۲) در صورت انتخاب گزینه ذخیره و بستن  اطلاعات مربوطه ذخیره شده و فرم تعرفه سرویس ها بسته خواهد شد.

۱۳) در صورت انتخاب گزینه ذخیره و اعمال تخفیف  فرمی مانند زیر نمایش داده خواهد شد.

۱۴) در بخش انواع مراجعین مدیر سیستم می تواند برای هر یک از مراجعین تخفیف ارائه نماید.
۱۵) تخفیف به دو صورت درصد و مبلغ می تواند باشد. برای اعمال تغییر بر روی گزینه مورد نظر کلیک کرده و اعمال تغییرات را انجام دهد.
۱۶) اگر گزینه نمایش تمامی ستون ها را انتخاب نمایید ستون دریافتی بعد از اعمال تخفیف در لیست انواع مراجعین اضافه خواهد شد.

۱۷) در صورت انتخاب گزینه ذخیره  اطلاعات مربوطه ذخیره شده و فرم اعمال تخفیف سرویس بسته نخواهد شد.

۱۸) در صورت انتخاب گزینه ذخیره و بستن  اطلاعات مربوطه ذخیره شده و فرم اعمال تخفیف سرویس بسته خواهد شد.

جهت ویرایش تعرفه ها مراحل زیر را انجام دهید :

۱) گزینه تعرفه ها را  کلیک کنید تا فرمی مانند زیر نمایش داده شود.

۲) برای ویرایش تعرفه ها، ابتدا روی آن کلیک کرده و سپس روی گزینه ویرایش  کلیک نمایید تا فرم زیر نمایش داده شود.

۳) در صورت انتخاب گزینه ذخیره  اطلاعات مربوطه ذخیره شده و فرم تعرفه سرویس ها بسته نخواهد شد.

۴) در صورت انتخاب گزینه ذخیره و بستن  اطلاعات مربوطه ذخیره شده و فرم تعرفه سرویس ها بسته خواهد شد.

۵) در صورت انتخاب گزینه ذخیره و اعمال تخفیف  فرمی مانند زیر نمایش داده خواهد شد.

جهت حذف تعرفه ها مراحل زیر را انجام دهید :

۱) ابتدا آیتم مورد نظر را از تعرفه های ثبت شده انتخاب کنید.

۲) گزینه حذف را  کلیک کنید تا پیغام اطمینان از حذف اطلاعات مانند تصویر زیر نمایش داده شود. چنان‌چه روی گزینه بلی کلیک نمایید، اطلاعات مورد نظر حذف خواهد شد.

۳) در صورتی که برای سرویس مورد نظر قبض صادر شده باشد امکان حذف تعرفه وجود نخواهد داشت و در صورت حذف پیغام زیر نمایش داده خواهد شد.

دو نوع ثبت تخفیف در لیست تعرفه ها وجود دارد :

ثبت تخفیف به روش ساده : قیمت وارد شده تنها برای سرویس انتخاب شده اعمال می شود.
۱) بر روی گزینه ثبت تخفیف به روش ساده  کلیک کنید تا فرمی مانند زیر نمایش داده شود.

۲) در بخش انواع مراجعین مدیر سیستم می تواند برای هر یک از مراجعین تخفیف ارائه نماید.
۳) تخفیف به دو صورت درصد و مبلغ می تواند باشد. برای اعمال تغییر بر روی گزینه مورد نظر کلیک کرده و اعمال تغییرات را انجام دهد.

۴) در صورت انتخاب گزینه نمایش تمامی ستون ها  ، ستون دریافتی بعد از اعمال تخفیف در لیست انواع مراجعین اضافه خواهد شد.

۱) در صورت انتخاب گزینه ذخیره  اطلاعات مربوطه ذخیره شده و فرم اعمال تخفیف سرویس -روش ساده بسته نخواهد شد.

۲) در صورت انتخاب گزینه ذخیره و بستن  اطلاعات مربوطه ذخیره شده و فرم اعمال تخفیف سرویس – روش ساده بسته خواهد شد.

ثبت تخفیف به روش گروهی : قیمت وارد شده برای تمامی سرویس هایی که در زیر مجموعه آن گروه می باشد اعمال می شود.

بر روی گزینه ثبت تخفیف به روش گروهی  کلیک کنید تا فرمی مانند زیر نمایش داده شود.

در سربرگ انتخاب نوع مراجعین و شعبه از لیست مراجعین  ، نوع مراجعین را انتخاب کرده و به لیست مراجعین انتخاب شده اضافه کنید.

۵) در قسمت شعبه مربوطه، آیتم مورد نظر را انتخاب کنید.

۶) سپس گزینه مرحله بعد را  کلیک کنید تا فرمی مانند زیر نمایش داده شود.

۷) تعرفه مورد نظر را از قسمت عنوان تعرفه انتخاب نمایید تا سرویس ها نمایش داده شوند.

۸) سرویس های مورد نظر را انتخاب کرده و گزینه مرحله بعد را  کلیک کنید.

۹) مبلغ تخفیف و یا درصد تخفیف را مشخص کرده.
۱۰) در صورت انتخاب گزینه ذخیره  اطلاعات مربوطه ذخیره شده و فرم اعمال تخفیف سرویس -روش حرفه ای بسته نخواهد شد.

۱۱) در صورت انتخاب گزینه ذخیره و بستن  اطلاعات مربوطه ذخیره شده و فرم اعمال تخفیف سرویس – روش حرفه ای بسته خواهد شد.

نوسازی اطلاعات :

با توجه به اینکه نرم افزار مدیریت کلینیک سیب به صورت تحت شبکه قابل استفاده می باشد و چندین کاربر به صورت همزمان می توانند اطلاعات را تغییر دهند. جهت مشاهده آخرین تغییرات اطلاعات موجود در فرم ها از گزینه نوسازی استفاده می شود.
۱) برای نوسازی اطلاعات، گزینه نوسازی را  کلیک نمایید.

راهنمای خروج :

جهت خروج از فرم لیست تعرفه ها، گزینه خروج را  کلیک کنید.