برای دسته بندی تعرفه ها استفاده میشود.

جهت ثبت تعرفه ها مراحل زیر را انجام دهید :

۱) گزینه عنوان تعرفه ها را  کلیک کنید تا فرمی مانند زیر نمایش داده شود.

۲) گزینه افزودن را  کلیک کنید تا فرم زیر نمایش داده شود.

۳) عنوان، تاریخ و وضعیت را وارد نمایید.
۴) در صورتی که میخواهید اطلاعات ثبت شده فعال و قابل استفاده باشد حتما گزینه وضعیت را  انتخاب کرده و در حالت فعال قرار دهید. در صورتی که گزینه وضعیت انتخاب نشود، سرویس های ثبت شده در سایر قسمت‌ها قابل استفاده نخواهد بود.
۵) در قسمت شعبه مربوطه، آیتم مورد نظر را انتخاب نمایید.
۶) گزینه ذخیره را  کلیک نمایید.

جهت ویرایش تعرفه ها مراحل زیر را انجام دهید :

۱) گزینه عنوان تعرفه ها را  کلیک کنید تا فرمی مانند زیر نمایش داده شود.

۲) برای ویرایش تعرفه ها، ابتدا روی آن کلیک کرده و سپس روی گزینه ویرایش  کلیک نمایید تا فرم زیر نمایش داده شود.

۳) اطلاعات مورد نظر را تغییر داده و گزینه ذخیره را  کلیک نمایید.
۴) اطلاعات با موفیقت ویرایش شد.

جهت حذف تعرفه ها مراحل زیر را انجام دهید :

۱) ابتدا آیتم مورد نظر را از لیست تعرفه های ثبت شده انتخاب کنید.

۲) گزینه حذف را  کلیک کنید تا پیغام اطمینان از حذف اطلاعات مانند تصویر زیر نمایش داده شود. چنان‌چه روی گزینه بلی کلیک نمایید، اطلاعات مورد نظر حذف خواهد شد.

نوسازی اطلاعات :

با توجه به اینکه نرم افزار مدیریت کلینیک سیب به صورت تحت شبکه قابل استفاده می باشد و چندین کاربر به صورت همزمان می توانند اطلاعات را تغییر دهند. جهت مشاهده آخرین تغییرات اطلاعات موجود در فرم ها از گزینه نوسازی استفاده می شود.
۱) برای نوسازی اطلاعات، گزینه نوسازی را  کلیک نمایید.

راهنمای خروج :

جهت خروج از فرم عنوان تعرفه ها، گزینه خروج را  کلیک کنید.