جهت ثبت هزینه مراحل زیر را انجام دهید :

۱) گزینه هزینه سرویس های پزشک را  کلیک کنید تا فرمی مانند زیر نمایش داده شود.

۲) گزینه افزودن را  کلیک کنید تا فرم زیر نمایش داده شود.

۳) دکتر و تعرفه مورد نظر را انتخاب کنید.
۴) در بخش ثبت هزینه های سرویس بیمه و سرویس مورد نظر را انتخاب کرده و سهم دریافتی پزشک را وارد کنید.

۵) در صورت انتخاب گزینه ذخیره  اطلاعات مربوطه ذخیره شده و فرم هزینه تخفیف های پزشک بسته نخواهد شد.

۶) در صورت انتخاب گزینه ذخیره و بستن اطلاعات  مربوطه ذخیره شده و فرم تخفیف های پزشک بسته خواهد شد.

جهت ویرایش هزینه سرویس های پزشک مراحل زیر را انجام دهید :

۱) گزینه هزینه سرویس های پزشک را  کلیک کنید تا فرمی مانند زیر نمایش داده شود.

۲) برای ویرایش نوع موسسه، ابتدا روی آن کلیک کرده و سپس روی گزینه ویرایش  کلیک نمایید تا فرم زیر نمایش داده شود.

۱) اطلاعات مورد نظر را تغییر داده و گزینه ذخیره را  کلیک نمایید.
۲) اطلاعات با موفیقت ویرایش شد.

جهت حذف هزینه سرویس های پزشک مراحل زیر را انجام دهید:

۱) ابتدا آیتم مورد نظر را از لیست تعرفه های ثبت شده انتخاب کنید.

۲) گزینه حذف را  کلیک کنید تا پیغام اطمینان از حذف اطلاعات مانند تصویر زیر نمایش داده شود. چنان‌چه روی گزینه بلی کلیک نمایید، اطلاعات مورد نظر حذف خواهد شد.

نوسازی اطلاعات :

با توجه به اینکه نرم افزار مدیریت کلینیک سیب به صورت تحت شبکه قابل استفاده می باشد و چندین کاربر به صورت همزمان می توانند اطلاعات را تغییر دهند. جهت مشاهده آخرین تغییرات اطلاعات موجود در فرم ها از گزینه نوسازی استفاده می شود.
۱) برای نوسازی اطلاعات، گزینه نوسازی را  کلیک نمایید.

راهنمای خروج :

جهت خروج از فرم مدیریت هزینه سرویس های پزشکان، گزینه خروج را  کلیک کنید.