انتقال تعرفه های سال جاری به سال بعد می باشد.

برای انتقال تعرفه از سال جاری به سال بعد مراحل زیر را انجام دهید.

۱) برروی گزینه کپی تعرفه ها  کلیک کنید تا فرمی مانند زیر نمایش داده شود.

۲) تعرفه های مبداء و مقصد را انتخاب کنید.

۳) تعرفه های مورد نظر را از تعرفه مبداء انتخاب کرده و به تعرفه های مقصد اضافه کنید.
۴) در صورت انتخاب گزینه جایگزین اطلاعات در صورت نیاز اگر سرویس های انتخاب شده از قبل در انتخاب شده مقصد وجود داشته باشد، هزینه های جدید را جایگزین می کند در غیر این صورت سرویس ها را نادیده می گیرد.

۵) در صورت انتخاب گزینه ذخیره  اطلاعات مربوطه ذخیره شده و فرم کپی تعرفه ها بسته نخواهد شد.

۶) در صورت انتخاب گزینه ذخیره و بستن  اطلاعات مربوطه ذخیره شده و فرم کپی تعرفه ها بسته خواهد شد.

راهنمای خروج :

جهت خروج از فرم کپی تعرفه ها، گزینه خروج را  کلیک کنید.