گروه سرویس جهت دسته بندی سرویس های موجود در کلینیک بکار می رود که مشخص شود هر سرویس زیر مجموعه کدام یک از گروه های سرویس می باشد.

جهت ثبت گروه سرویس مراحل زیر را انجام دهید :

۱) گزینه گروه سرویس را  کلیک کنید تا فرمی مانند زیر نمایش داده شود.

۲) گزینه افزودن را  کلیک کنید تا فرم زیر نمایش داده شود.

۳) در قسمت اطلاعات جدید عنوان گروه، گروه مرجع و توضیحات را وارد نمایید.
۴) در صورتی که میخواهید اطلاعات ثبت شده فعال و قابل استفاده باشد حتما گزینه وضعیت را  انتخاب کرده و در حالت فعال قرار دهید. در صورتی که گزینه وضعیت انتخاب نشود، اطلاعات دفترچه بیمه های ثبت شده در سایر قسمت‌ها قابل استفاده نخواهد بود.
۵) گزینه ذخیره را  کلیک نمایید.

۶) گروه ثبت شده خود می تواند چندین زیرمجموعه داشته باشد. بر روی گزینه افزودن  کلیک کنید.

۷) مشاهده نموده اید که گروه ثبت شده دارای زیرشاخه می باشد.
۸) سپس گزینه خروج را  کلیک کنید.

جهت ویرایش گروه سرویس ها مراحل زیر را انجام دهید :

۱) گزینه گروه سرویس ها را  کلیک کنید تا فرمی مانند زیر نمایش داده شود.

۲) برای ویرایش گروه سرویس ها، ابتدا روی آن کلیک کرده و سپس روی گزینه ویرایش  کلیک نمایید تا فرم زیر نمایش داده شود.

۳) اطلاعات مورد نظر را تغییر داده و گزینه ذخیره را  کلیک نمایید.
۴) اطلاعات با موفیقت ویرایش شد.

جهت حذف گروه سرویس ها مراحل زیر را انجام دهید :

۱) ابتدا آیتم مورد نظر را از گروه سرویس ها ثبت شده انتخاب کنید.

۲) توجه داشته باشید گروههای که دارای زیر مجموعه هستند نمی توان حذف نمود و در صورت حذف کردن پیغام زیر نمایش داده خواهد شد.

۳) برای حذف ابتدا زیر مجموعه های گروه را حذف کرده و در آخر اقدام به حذف گروه نمایید.
۴) گزینه حذف را  کلیک کنید تا پیغام اطمینان از حذف اطلاعات مانند تصویر زیر نمایش داده شود. چنان‌چه روی گزینه بلی کلیک نمایید، اطلاعات مورد نظر حذف خواهد شد.

نوسازی اطلاعات :

با توجه به اینکه نرم افزار مدیریت کلینیک سیب به صورت تحت شبکه قابل استفاده می باشد و چندین کاربر به صورت همزمان می توانند اطلاعات را تغییر دهند. جهت مشاهده آخرین تغییرات اطلاعات موجود در فرم ها از گزینه نوسازی استفاده می شود.
۱) برای نوسازی اطلاعات، گزینه نوسازی را  کلیک نمایید.

راهنمای خروج :

جهت خروج از فرم مدیریت گروه سرویس ها، گزینه خروج را  کلیک کنید.